Sinkegroep

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Binnen de sectoren waarin de Sinkegroep actief is, wordt waarde gehecht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de Sinkegroep wil op een verantwoorde manier omgaan met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Hiervoor is door de directie een beleidsvisie en doelstellingen op het gebied van CSR en duurzaamheid vastgesteld.

CO2 prestatieladder

Sinkegroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te verminderen. Op naam van P. Sinke Holding bv is de Sinkegroep in het bezit van de CO2-Prestatieladder niveau 3: een belangrijk instrument in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energie stromen inzichtelijk zijn en er bepaald is op welke manier de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die CO2-reductie serieus nemen.

Beleid

Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Daarom is de Sinkegroep naast de huidige inspanningen op deze thema’s, waaronder het recyclen van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO2-uitstoot te verlagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zuinig en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene en hernieuwbare energie, voorlichting aan medewerkers over “het nieuwe rijden/draaien” en “good housekeeping” op het kantoor. Jaarlijks wordt het KAM-zorgsysteem getoetst aan de KAM-doelstellingen en de geleverde prestaties.

milieu en duurzaamheid

Realisatie

Het realiseren van het energiebeleid is door de Sinkegroep bewerkstelligd middels een energie zorgsysteem. In dit zorgsysteem wordt het energieverbruik en de CO2-uitstoot systematisch beoordeeld. Met de verbruiksgegevens wordt bepaald welke doeltreffende maatregelen worden getroffen om uitstoot van CO2 te reduceren. Tevens worden resultaten van CO2 besparende maatregelen periodiek beoordeeld. De planning van maatregelen wordt aan de hand van deze resultaten actueel gehouden.

CO2-beleid

De Sinkegroep communiceert jaarlijks over haar energie en CO2-beleid. De bronnen voor het bepalen van de carbon footprint worden jaarlijks verzameld en verwerkt en zijn allemaal beschikbaar. De communicatie vindt op verschillende manieren plaats. Zij draagt binnen het bedrijf bij aan bewustwording en vermindering van de CO2-uitstoot en zorgt daarnaast voor transparantie richting externe belanghebbenden.

Uitstoot door vervoer

Grotendeels wordt de CO2-uitstoot veroorzaakt door het brandstofverbruik van transportmiddelen (45%) en andere machines (55%). Het brandstofverbruik bedraagt dan ook 97% van de totale footprint. Om dit te reduceren heeft de Sinkegroep een aantal maatregelen genomen. De Sinkegroep streeft er naar het machinepark te vernieuwen met milieu zuinige auto’s, die tenminste voldoen aan de Euro-6 norm. Indien mogelijk investeert Sinkegroep in Zero-Emissie materieel. Daarnaast volgen chauffeurs de training “het nieuwe rijden” en wordt er frequent gecontroleerd op bandenspanning en onderhoud. Ter optimalisatie van transportbewegingen is een deel van het wagenpark van de Sinkegroep voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege” ritten. Tevens worden nieuwe machines en voertuigen voorzien van boordcomputers, waarmee o.a. informatie over het brandstofverbruik wordt verzameld. Daarnaast worden machines aangeschaft welke zijn voorzien van hybride-systemen.

Participatie

De Sinkegroep neemt deel aan het VERAS Branche Initiatief CO2 Prestatieladder. Dit initiatief is een samenwerking tussen enkele sloopbedrijven, zoals Sinkegroep, Dusseldorp, REKO en RGS. Het doel van dit keteninitiatief is om aan de hand van presentaties van leveranciers, deelnemers of bedrijven met een belang in de keten, de deelnemende bedrijven te inspireren om (eventueel door samenwerking) te komen tot CO2 reducerende maatregelen. Het initiatief wordt twee maal per jaar georganiseerd.

Het VERAS Branche Initiatief CO2 Prestatieladder, onderzoekt de mogelijkheid om een markt te creëren waarin, bij sloop vrijkomende bouwstoffen worden hergebruikt in nieuwbouwprojecten. Doel hierbij is het reduceren van emissies door productie en transporten van bouwmaterialen.

Daarnaast worden tijdens de bijeenkomsten sprekers uitgenodigd, welke bedrijven kunnen bijstaan met het behalen van emissie reducties. Een voorbeeld hiervan is een lezing door een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie BMWT, over het programma Het Nieuwe Draaien (HND) en een lezing door SGS Search, m.b.t. de rekenmethodes bij circulaire bouw- en sloopprojecten. Daarnaast zijn naar aanleiding van het keteninitiatief enkele deelnemers aan het testen met een techniek om brandstofverbruik bij wisselen van hulpstukken te reduceren. Resultaten hiervan worden tijdens de bijeenkomsten gedeeld en besproken. Ook is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst dat de deelnemende bedrijven onderling informatie uitwisselen over CO2 reductieprogramma’s die men toepast in de praktijk.

Sinkegroep neemt deel aan het VERAS Branche initiatief op proactieve wijze, door het delen van kennis en informatie. Zie tevens www.skao.nl .